top of page

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED


Käesolev dokument määratleb PW Trade OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

KES ON KLIENT?
Isik, kes on astunud PW Trade OÜ-ga lepingulisse suhtesse.

MIS ON KLIENDIANDMED?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on PW Trade OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

MIS ON KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

KES ON KLIENDIANDMETE TÖÖTLEJA?
Kliendiandmete töötleja on PW Trade OÜ.

KES ON KOLMAS ISIK?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

TÖÖDELDAVATE KLIENDIANDMETE KOOSSEIS
PW Trade OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:
ees- ja perekonnanimi;
sünnikuupäev;
kontaktandmed;
tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on PW Trade OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused.

MILLINE ON KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK?
PW Trade OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:
täita kliendiga sõlmitud lepingut;
paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid.

MILLISTEL JUHTUDEL PW TRADE OÜ AVALDAB KLIENDIANDMEID?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.
Uudiskirja ja SMS sõnumite saatmise teenust osutavate firmadega on PW Trade OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

KUIDAS PW TRADE OÜ KASUTAB KLIENDIANDMEID TEENUSTE PAKKUMISEL?
PW Trade OÜ saadab Klientidele pakkumisi ja meeldetuletusi.

Kliendil on õigus igal ajal PW Trade OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

KUIDAS MUUTA OMA KLIENDIANDMEID JA TAOTLEDA NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMIST?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega pöördudes e-posti rockingundies@gmail.com  vahendusel või telefoni (+372)5011643 . Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest samuti teatama e-posti rockingundies@gmail.com  vahendusel või telefoni (+372)5011643 kaudu.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

bottom of page